e
sv

MEB YEĞİTEK Yeni Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kurulumları için Fatih Projesi Kapsamında 16.000 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alımı Gerçekleştirecek.

442 Okunma — 27 Ağustos 2021 21:16
avatar

Mehmet Ural

 • e 1

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

MEB YEĞİTEK Yeni Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kurulumları için ağustos ayında yaptığı 7000 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alımına ilave Fatih Projesi Kapsamında 16000 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alımı Gerçekleştirecek. 06.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale sonucunda alınan masaüstü bilgisayar setleri sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İdare’nin vereceği listedeki okul/kurumlarda bu iş için ayrılan kablolama ile birlikte her türlü tefrişi yapılmış özel alanlara YÜKLENİCİ tarafından kurularak çalışır vaziyette teslim edilecek.

Bu 7000 ve 16000 bilgisayar; geçtiğimiz yıl alınan 3000 adet bilgisayar ve kurulan bilişim teknolojileri sınıfları sonrası okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfı olarak hizmet verecek. Bu sınıflar için yine MEB tarafından internet ve elektrik altyapısı da kurulacak.

İşte İhale Bilgileri

FATİH Projesi kapsamında Masa Üstü Bilgisayar Seti Mal Alımı İhalesi, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İhale kayıt numarası: 2021/504101 
  
1-İdarenin 
a) Adresi:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: (0.312) 296 9583 
c) Elektronik posta adresi:satinalma@eba.gov.tr        yegitek_satinalma@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adres:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
  
2-İhale konusu alımın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 16000 (On altı bin) Adet Masaüstü Bilgisayar Seti
b) Teslim [yeri/yerleri]  : 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İdare’nin vereceği listedeki okul/kurumlarda bu iş için ayrılan kablolama ile birlikte her türlü tefrişi yapılmış özel alanlara YÜKLENİCİ tarafından kurularak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
c)Teslim süresi:Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer:T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA
b) Tarihi ve saati     c)Usulü06.09.2021 Pazartesi günü saat 14:30:FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında açık ihale. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesi/belgeleri ile yerli malı belgesinin alınmasına esas teşkil eden yerli katkı oranını gösteren ilgili ticaret odası onaylı yerli katkı oranı hesap cetveli ve üretim kapasite raporu  sunması zorunludur.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası)’nin  M.E.B Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

MEB YEĞİTEK Yeni Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kurulumları için Fatih Projesi Kapsamında 16.000 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alımı Gerçekleştirecek.