DOLAR

32,3607$% 0.17

EURO

34,4602% -0.71

STERLİN

40,3340£% -0.67

GRAM ALTIN

2.437,27%-0,95

ONS

2.343,36%-1,19

BİST100

9.814,19%0,59

a

MEB YEĞİTEK Fatih Projesi Kapsamında 24.11.2021 tarihinde 420 Adet Üç Boyutlu Yazıcı Alımı Gerçekleştirecek.

MEB YEĞİTEK Fatih Projesi Kapsamında 24.11.2021 tarihinde 420 Adet Üç Boyutlu Yazıcı Alımı Gerçekleştirecek. 24.11.2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale sonucunda alınan üç boyutlu yazıcı setleri sözleşme imza tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günü içerisinde 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne YÜKLENİCİ tarafından teslim edilecek.

Eylül ayında yapılması planlanan 4420 adet 3D yazıcı alım ihalesi iptal edilmişti.

İHALE BİLGİLERİ

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 420 ADET ÜÇ BOYUTLU YAZICI ALIMINA AİT İHALE İLANI

420 Adet Üç Boyutlu Yazıcı Mal Alımı İhalesi, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İhale kayıt numarası: 2021/704925 
  
1-İdarenin 
a) Adresi:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:(0.312) 296 9583 
c) Elektronik posta adresi:satinalma@eba.gov.tryegitek_satianlma@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adres:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
  
2-İhale konusu alımın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı:420 (Dört yüz yirmi) adet Üç Boyutlu Yazıcı
b) Teslim [yeri/yerleri]  :İDARE’nin vereceği listelerde belirtilen sayılarda tüm (81 il) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine YÜKLENİCİ tarafından ıslak imza ile teslim edilecektir.
c) Teslim süresi:Sözleşme imza tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer:T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA
b) Tarihi ve saati     c) Usulü:24.11.2021 Çarşamba günü Saat 11:00:FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamında açık ihale. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500TL (Beşyüz Türk Lirası) doküman bedelinin M.E.B. Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

MEB, ARÇELİK ile 18.500 Adet Etkileşimli Tahta Alımı Sözleşmesi İmzaladı.

HIZLI YORUM YAP