DOLAR

32,1913$% 0.02

EURO

35,0354% 0.08

STERLİN

40,9806£% 0.07

GRAM ALTIN

2.514,54%0,18

ONS

2.428,95%0,13

BİST100

10.739,57%0,90

a

MEB YEĞİTEK Fatih Projesi Kapsamında 07.09.2021 tarihinde 78.500 Adet Etkileşimli Tahta Alımı Gerçekleştirecek.

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 78.500 (Yetmiş Sekiz Bin Beş Yüz) ADET (2 KISIM) ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

           FATİH Projesi kapsamında 78.500 (Yetmiş Sekiz Bin Beş Yüz) Adet (2 Kısım) Etkileşimli Tahta Mal Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İhale kayıt numarası: 2021/509211 
  
1-İdarenin 
a) Adresi:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: (0.312) 296 9583 
c) Elektronik posta adresi:satinalma@eba.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adres:Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA
  
2-İhale konusu alımın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 78.500 (Yetmiş Sekiz Bin Beş Yüz) Adet Etkileşimli Tahta1.Kısım:1. 59.000 (Elli Dokuz Bin) adet 65″ 340 cm ET (Frame dâhil)2. 1000 (Bin) adet 65″ 260 cm ET (Frame dâhil)3. Alçıpan Duvar Kurulum Seti 80 Adet2.Kısım:1. 18.500 (On Sekiz Bin Beş Yüz) adet 65″ 340 cm ET (Frame dâhil)2.Alçıpan Duvar Kurulum Seti 50 Adet alım, kurulum, garanti, etiketleme ve dağıtımı alımı işidir. 
b) Teslim [yeri/yerleri]  :İdare tarafından belirlenecek yurt içindeki depoya ya da yüklenici tarafından sağlanacak ve idarece uygun görülerek onaylanacak depoya.
c)Teslim tarihi : 1.Kısım için birinci aşama muayene ve kabul işlemleri 30.000 (otuz bin) adetlik iki parti şeklinde yapılacaktır. 30.000(otuz bin) adetlik ilk parti ürünler için sözleşme tarihinden itibaren 90(doksan) gün içerisinde depo teslimi yapılacak, YÜKLENİCİ tarafından parti üretiminin tamamlanmasının yazılı olarak bildirilmesi akabinde, İDARE’nin görevlendireceği muayene ve kabul komisyonu tarafından, tüm masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere YÜKLENİCİ’nin deposunda örnekleme usulü ile rastgele seçilecek ürünler üzerinden yapılacaktır. Komisyon incelemesi sonucunda verilecek kabul raporuna istinaden sevk ve kurulumlara başlanacaktır. Kabul raporunu takip eden 90 gün içinde ise ilk 30.000 (otuzbin) adetlik partinin kurulumu tamamlanacaktır. 30.000 (otuzbin) adetlik ikinci parti ürünler için ise sözleşme tarihinden itibaren 180 gün içinde depo teslimi yapılacak ve komisyon incelemesinin ardından verilecek kabul raporundan itibaren 90 gün içinde kurulumları tamamlanacaktır.2.Kısım için birinci aşama muayene ve kabul işlemleri, YÜKLENİCİ tarafından üretimin tamamlanmasının yazılı olarak bildirilmesi akabinde, İDARE’nin görevlendireceği muayene ve kabul komisyonu tarafından, tüm masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere YÜKLENİCİ’nin deposunda örnekleme usulü ile rastgele seçilecek ürünler üzerinden yapılacaktır. Komisyon incelemesi sonucunda verilecek kabul raporuna istinaden sevk ve kurulumlara başlanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren 180 gün içerisinde etkileşimli tahtaların sevk ve kurulumları tamamlanacaktır.
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer:T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü)
b) Tarihi ve saati: 07.09.2021Salı günü Saat 14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.4.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7.    2. Kısma verilecek teklifler için;

7.1.İhalede  2. Kısım kapsamında temin edilecek ürünlerin menşei aşağıdaki ülkelere ait olmalıdır:

7.2.AB üyesi ülkeler,

7.3.IPA II programı yararlanıcı ülkeleri (Türkiye bu listede yer almaktadır),

7.4.Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesi ülkeleri,

7.5 ENI programının kapsadığı ortak ülke veya bölgeler

7.6.Ürünlerin menşeine ilişkin olarak, Türkiye’de üretilen mallar için Ticaret ve Sanayi Odalarından “Yerli Malı Belgesi” veya “Türk Malı Belgesi”, uluslararası ticarete konu olan ürünlere ilişkin olarak ise “Menşe Şahadetnamesi (Belgesi)” sunulması gerekmektedir. Yüklenici, Yüklenici, sandıkların içerisinde yer alan kırtasiye malzemesi, eğitim materyallerine ve öz bakım ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi ya da Menşe Şahadetnamesini  en geç kabul aşamasında sunmalıdır. Bahse konu belgeler sunulmadan hakediş ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.

7.7.      İstekliler, teklif ettikleri ürünün menşei ile menşe kuralına uygun olup olmadığına ilişkin beyanı teklif dosyası kapsamında sunacaklardır.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5000 TL (Beş bin Türk Lirası) nin Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılması karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettikleri birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

MEB YEĞİTEK Yeni Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kurulumları için Fatih Projesi Kapsamında 16.000 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alımı Gerçekleştirecek.

HIZLI YORUM YAP